Misją Stowarzyszenia jest integracja środowiska trenerskiego, pielęgnowanie tradycji, doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy trenerskiej dla rozwoju judo.

Co zapewnia członkostwo w PST judo:
1. Możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w doszkoleniach kadr trenersko-instruktorskich.
2. Możliwość osiągania wyższych kwalifikacji (stopni trenerskich) zgodnie z sektorowa ramą kwalifikacji w sporcie.
3. Otrzymywanie materiałów na temat nowoczesnych metod szkoleniowych, materiałów z konferencji metodyczno-szkoleniowych i innych publikacji (on-line).
4. Możliwość publikacji własnych opracowań metodyczno-szkoleniowych i innych zgodnych z celami Stowarzyszenia.
5. Możliwość skorzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie szeroko pojętej „obrony interesów” trenerów, w szczególności możliwość korzystania w ramach Stowarzyszenia z opieki prawnej.
6. Udział w działaniach i inspirowanie działań dotyczących statusu trenera i instruktora w sferze kompetencyjnej, prawnej, bytowo-socjalnej i bezpieczeństwa pracy.

Jakie zadania współpracując z PZ Judo zamierza realizować Stowarzyszenie:
7. Wnioskowanie i opiniowanie, w sprawach zatrudnienia trenerów i instruktorów do odpowiednich jednostek kultury fizycznej i sportu w kraju i za granicami Polski.
8. Prowadzenie ewidencji polskich trenerów i instruktorów judo w kraju i za granicą.
9. Opracowanie systemu szkoleń i doszkoleń zgodnego z sektorową ramą kwalifikacji w sporcie i z systemem licencjonowania trenerów i instruktorów judo.
10. Opracowywanie kryteriów oceny pracy trenerów w oparciu o wyniki sportowe ich podopiecznych.
11. Opracowywanie długofalowych rozwiązań szkoleniowych i organizacyjnych pod kątem osiągania wysokich wyników sportowych i rozwoju dyscypliny.
12. Propagowanie postawy koleżeńskiej współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
13. Współdziałanie z środkami masowej komunikacji w celu propagowania rozwoju judo w Polsce i poprawienia wizerunku dyscypliny.

Zarząd PST judo