Zawiadomienie o NWZC PSTiI Judo

dot.: zwołania w dniu 18 grudnia 2016 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Judo informuje wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia, iż zgodnie z uchwałą Zarządu nr 22/11/2016, podjętą w dniu 16 listopada 2016 roku, w dniu 18 grudnia 2016 roku zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, którego zadaniem będzie:

uchwalenie zmian w statucie zgodnie z § 20 pkt. 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się
dnia 18 grudnia 2016 roku (niedziela)

w sali Polskiego Komitetu Olimpijskiego
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 4;
(bezpośrednio przed Kongresem Sprawozdawczo-Wyborczym PZ Judo).

pierwszy termin rozpoczęcia Zgromadzenia – godz. 10’00,
drugi termin rozpoczęcia Zgromadzenia – godz. 10’30.

Pozostałe dokumenty związane z ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zostaną rozesłane do Państwa pocztą elektroniczną do dnia 30 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo ze względu na fakt, że już dwukrotnie podejmowaliśmy bez powodzenia próby zarejestrowania zmian statutowych, Zarząd prosi wszystkich o zabezpieczenie swojego udziału w planowanym Zgromadzeniu co pozwoli zakończyć ta kolejną próbę powodzeniem i usprawni nasze działania. .

Za Zarząd;
Prezes Zarządu
Jacek Skubis