Rada do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej II kadencji powołana

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk w dn. 2 września 2020 r. powołała Radę do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej

II kadencji na lata 2020-2022.

Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu, w skład którego wchodzą uznane osoby ze środowiska nauk o sporcie oraz wybitni trenerzy, mający duże doświadczenie w kształceniu kadr instruktorskich i trenerskich w sporcie.

 

Skład Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej na lata 2020-2022

 1. dr hab. Jolanta Żyśko, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – przewodnicząca
 2. dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – wice-przewodnicząca
 3. Piotr Marek – Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – wice-przewodniczący
 4. dr Piotr Kunysz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – sekretarz
 5. dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF  – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 6. dr hab. Janusz Iskra – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 7. dr Krzysztof Karpowicz – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 8. Bartłomiej Korpak – Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny
 9. dr hab. Hubert Makaruk, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej
 10. Mikołaj Marciniak – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 11. dr Wacław Mirek – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 12. dr hab. Mariusz Ozimek, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Instytut Sportu
 13. Jacek Skubis – Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo, PZ Judo.
 14. dr Urszula Szczepanik – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 15. Maciej Tauber – Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski
 16. Marcin Brachfogel – Obserwator z ramienia Ministerstwa Sporu
 17. Piotr Majewski – Obserwator z ramienia Ministerstwa Sportu

MS.

 

Zadania Rady

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze sportu polega na stworzeniu „przez rynek dla rynku” nowego systemu certyfikowania i nadawania uprawnień zawodowych. To instytucje wywodzące się bezpośrednio ze środowiska sportowego mają opracować dla tego środowiska nowe reguły rynku pracy w obszarze kształcenia trenerów i instruktorów. Założeniem systemu jest, aby wydawane dyplomy były powszechnienie uznawane za potwierdzenie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakimi powinien się legitymować instruktor lub trener, zarówno w sporcie powszechnym jak i wyczynowym.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w sporcie pozwoli na szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy i stworzy ogólnie dostępny i przejrzysty system zapewniający optymalne informacje o ofercie edukacji formalnej i poza formalnej obejmującej także szkolenie i doskonalenie profesjonalnych kadr. Pozwoli też na stworzenie przejrzystego system rynku edukacyjnego w kraju oraz poprawi mobilność i konkurencyjność wykwalifikowanych kadr sportowych na europejskim rynku pracy.

Wdrożenie ram kwalifikacji w sporcie zostało wpisane do Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r. – kierunek 3.5.1. Podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego oraz trenerów, instruktorów oraz animatorów sportu, jako główne narzędzie do dokształcania i podnoszenia poziomu instruktorów i trenerów zarówno w sporcie powszechnym jak i wyczynowym.

Rada do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej II kadencji powołana – galeria