PST Judo członkiem zwyczajnym PZ Judo

Informujemy, że w dniu w dniu 8.05.2019 Zarząd PZ Judo zgodnie ze statutem uchwałą 22/2019 przyjął Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo w poczet członków zwyczajnych Związku. Szanowni Członkowie fakt naszego członkostwa stawia przed nami nowe wyzwania i zadania, zobowiązuje nas do dalszej pracy na rzecz naszej dyscypliny.

Poniżej w całości uchwała Zarządu PZ Judo

„Uchwała nr 22/2019
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 08.05.2019
w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Trenerów w poczet członków PZ Judo.

Na podstawie § 19 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:

§1.

Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Trenerów w poczet członków PZ Judo.

§2.

Wpis do ewidencji członków powierza się Sekretarzowi Generalnemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 9 członków zarządu.
Uchwała została przyjęta.”

Prezes Zarządu PST Judo
Jacek Skubis