Cele PSTiIJudo

Misją Stowarzyszenia jest integracja środowiska trenerskiego, pielęgnowanie tradycji, doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy trenerskiej dla rozwoju judo.

Co zapewnia członkostwo w PST judo:

1. Możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w doszkoleniach kadr trenersko-instruktorskich.

2. Możliwość osiągania wyższych kwalifikacji (stopni trenerskich) zgodnie z sektorowa ramą kwalifikacji w sporcie.

3. Otrzymywanie materiałów na temat nowoczesnych metod szkoleniowych, materiałów z konferencji metodyczno-szkoleniowych i innych publikacji (on-line).

4. Możliwość publikacji własnych opracowań metodyczno-szkoleniowych i innych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

5. Możliwość skorzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie szeroko pojętej „obrony interesów” trenerów, w szczególności możliwość korzystania w ramach Stowarzyszenia z opieki prawnej.

6. Udział w działaniach i inspirowanie działań dotyczących statusu trenera i instruktora w sferze kompetencyjnej, prawnej, bytowo-socjalnej i bezpieczeństwa pracy.

Jakie zadania współpracując z PZ Judo zamierza realizować Stowarzyszenie:

7. Wnioskowanie i opiniowanie, w sprawach zatrudnienia trenerów i instruktorów do odpowiednich jednostek kultury fizycznej i sportu w kraju i za granicami Polski.

8. Prowadzenie ewidencji polskich trenerów i instruktorów judo w kraju i za granicą.

9. Opracowanie systemu szkoleń i doszkoleń zgodnego z sektorową ramą kwalifikacji w sporcie i z systemem licencjonowania trenerów i instruktorów judo.

10. Opracowywanie kryteriów oceny pracy trenerów w oparciu o wyniki sportowe ich podopiecznych.

11. Opracowywanie długofalowych rozwiązań szkoleniowych i organizacyjnych pod kątem osiągania wysokich wyników sportowych i rozwoju dyscypliny.

12. Propagowanie postawy koleżeńskiej współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy członkami Stowarzyszenia.13.Współdziałanie z środkami masowej komunikacji w celu propagowania rozwoju judo w Polsce i poprawienia wizerunku dyscypliny.

 

Zarząd PSTiIJUDO